Live Blood Analysis (LBA)

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะพยายามดูแลสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ อย่างดีแล้วก็ตาม การตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาความผิดปกติจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถรักษาและป้องกันตนเองก่อนที่จะเกิดโรค

Live Blood Analysis คือ การตรวจวิเคราะห์เม็ดเลือดสด โดยเจาะเลือดที่ปลายนิ้วแล้วตรวจสอบเม็ดเลือดสดผ่านกล้อง Transformation Darkfield Microscope เพื่อค้นหาความผิดปกติก่อนจะเกิดโรค พร้อมช่วยป้องกันตนเอง ช่วยให้ทราบผลของสารโลหะหนักคั่งค้าง เส้นใยโปรตีนตกค้าง ไขมันตกค้าง แนวโน้มในการเป็นภูมิแพ้ การทำงานของตับและระบบย่อยอาหารสมดุลของความเป็นกรดและด่าง เชื้อแบคทีเรียและพยาธิในระบบไหลเวียนโลหิต รวมทั้งกลุ่มที่เกิดความผิดปกติในการย่อยอาหาร และสภาวะการขาดวิตามินและแร่ธาตุ กลุ่มที่มีความผิดปกติจากการสะสมของไขมัน โปรตีน และการสะสมสารพิษในตับกลุ่มความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันการติดเชื้อ

ขอรายละเอียดคำแนะนำเพิ่มเติม